Obchodné podmienky

 1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu dapin.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné.

Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej Republiky.

Predávajúci je: DAPIN s.r.o. , Nové Sady 403 , Nové Sady 951 24 , IČO: 46741259

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

 1. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené  prepravnou spoločnosťou.
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa
 • za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje:

objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov

 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 150 €, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

 1. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 24 hodín, prepravná spoločnosť Vám zásielku doručí v priebehu 7-14 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže predĺžiť. Pri tovare, ktorý nie je skladom, sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.

 1. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

Všetky ceny sú vrátane 20 % dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 1. Platby za tovar a poštovné

Objednaný tovar zasielame kuriérskou službou na adresu udanú zákazníkom v objednávke po prijatí platby na náš bankový účet ( bezhotovostným prevodom), a následne bude Vami objednaný tovar expedovaný.

Poštovné vrátane balného sa účtuje následovne:

– pri platbe vopred/prevodný príkaz                                  : 6€
– pri platbe na dobierku/kuriérovi pri preberaní zasielky  :10€

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

Pre Českú republiku sa určí individuálna cena prepravného  pre každú objednávku.

Osobný odber – tovar, ktorý ste si v našom eshope objednali si môžete prebrať osobne na odberných miestach – kontakt.

 1. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania.   Zrušenie objednávky nám zašlite na naš e-mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Zrušenie zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:

–          tovar označí výrobca, že sa už nevyrába a z tohto dôvodu ho nie je možné dodať,

–          výrobca výrazným spôsobom zmenil cenu tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť . Kupujúci bude o tomto kroku informovaný telefonicky alebo e-mailom a peniaze mu budú vrátené najneskôr do 14 dní prevodom na účet, ktorý nám pošlete do emailu, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

 1. Vrátenie tovaru

Podľa § 12 ,ods.1, zákona č. 102/2014 Z. z, tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar, ktorý je vyrábaný zákazníkovi na mieru (napr.rímske rolety, japonské steny, záclony a závesy na mieru, atď) nie je možné vrátiť.  Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník, a to v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. V opačnom prípade prepravné náklady hradí zasielateľská firma (DaPin,s.r.o.). Tovar vrátený na spôsob dobierky nepríjmame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

 1. Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame na mieste, (pred prevzatím zásielky od kuriéra), skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

–  tovar ako rolky tapiet  musia byť vcelku (nerozstrihaný)
–  ku každej reklamovanej rolke musí byť priložená etiketa od výrobcu
(dôležité je číslo tapety kód  + farebnosť)

–  reklamáciu nie je možné uplatniť na použitom výrobku (nalepenej tapete na stene)

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ  zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode – výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Za vady spôsobené prepravcom neručíme!

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Reklamácia sa taktiež nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou montážou dodaného výrobku.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

 1. Ochrana osobných údajov

9.1   Zaslaním objednávky zákazník v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“) súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve, a to najmä na účely plnenia povinností predávajúceho podľa kúpnej zmluvy, vrátane zabezpečenia prepravy a prípadnej montáže tovaru u zákazníka, ako aj na marketingové účely predávajúceho. Na spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy so zákazníkom je oprávnený predávajúci a jeho zamestnanci, alebo sprostredkovateľ osobných údajov, ktorý spracúva osobné údaje v mene predávajúceho, podľa § 5 ZOOÚ, ako aj zmluvní partneri predávajúceho a ich zamestnanci vykonávajúci dopravu a montáž tovaru. Udelený súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a platí až do odvolania, zákazník môže súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli zákazníkovi vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nesie zákazník.

Od 25. mája 2018 nadobudla účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). vďaka ktorej budú vaše osobné údaje lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontrolu.

Ako Prevádzkovateľ Vás preto informujeme, že Vaše osobné údaje spracúvame a chránime podľa politiky spracovania osobných údajov.

 1. Aké osobné údaje spracovávame?
 2. osobné údaje potrebné k registrácii:

– krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

 1. osobné údaje potrebné k vybaveniu objednávky:

– krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

III. osobné údaje potrebné k zasielaniu reklamných informácii:

– e-mailová adresa

 1. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K osobným údajom majú prístup len sprostredkovatelia, bez ktorých činnosť www.dapin.sk nebola možná. Medzi týchto patria:

 1. poskytovateľ webhostingových služieb: webareal.sk
 2. prepravné spoločnosti:  GLS – General Logistics systems Slovakia s.r.o., TOPTRANS SLOVAKIA s.r.o., ReMax Courier service, spol. s.r.o., Slovenská pošta a.s., SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o.

III. externý dodávateľ účtovných služieb

Všetci sprostredkovatelia sú zaviazaní neumožniť použitie údajov na iný účel.

Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na účely štatistiky, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a zároveň je prevádzkovateľ povinný označiť ich, anonymizovať ich, ak tým možno dosiahnuť účel spracúvania a zlikvidovať ich ihneď ako sa stanú nepotrebnými.

Ak to bude prikazovať zákon, môže sa stať, že budeme nútení niektoré údaje sprístupniť inej osobe (typicky polícii).

 

 1. Správnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám fyzická osoba poskytne, musia byť správne. V prípade zistenia, že nám bol poskytnutý nesprávny údaj alebo dôjde k zmene osobných údajov, treba to oznámiť. Vaše údaje budeme spracovávať správne a v prípade zmeny, ich budeme aktualizovať.

 1. Odstránenie osobných údajov

Vaše údaje môžete zmeniť v nastaveniach vášho konta po prihlásení. Ak chcete odstrániť všetky vaše osobné údaje, musíte si zrušiť vaše konto. Ak chcete zrušiť vaše konto, napíšte nám na dapin@dapin.sk

 1. Použitie cookies

Internetové stránky prevádzkované spoločnosťou DAPIN s.r.o. používajú súbory cookies, ktoré zabezpečujú základnú funkčnosť internetovej stránky / internetového obchodu a podobné technológie, pre poskytnutie lepších služieb svojim zákazníkom. Väčšina internetových prehliadačov štandardne umožňuje používať tieto súbory. Súbory cookies je možné vymazať, zakázať ich uchovávanie alebo povoliť uchovávanie pre konkrétne lokality. Upozorňujeme Vás ale, že zakázaním používania súborov cookies na našich internetových stránkach, môžete stratiť prístup k určitým funkciám alebo oblastiam jednotlivých webov (nákupný košík, prihlásenie,…).

 1. Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

Niektoré vaše práva (napr. opravu alebo vymazanie údajov) môžete uplatniť prostredníctvom nastavení vášho konta. Ohľadom vašich oprávnených žiadostí, ktoré nie je možné realizovať automatizovane prostredníctvom stránky dapin@dapin.sk  nás môžete kontaktovať doleuvedeným spôsobom. Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete odvolať zrušením vášho konta. Ochrane osobných údajov sa venuje zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť  DAPIN s.r.o., so sídlom Nové Sady 403, 951 24 Nové Sady,  IČO: 46741259, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., oddiel Sro, vložka číslo: 32041/N