Na základe nového nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR §18/2018 platný od 25.05.2018, Vás spoločnosť DAPIN s.r.o. , so sídlom Nové Sady 403, 95124 Nové Sady , IČO: 46741259, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Vložka číslo:  32041/N

Informuje:

Našou prioritnou zásadou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.

Osobné údaje nie sú poskytnuté tretím stranám.

Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie rôznych úkonov a ktoré majú právny základ -t.j.vypracovanie zmlúv , faktúr, cenových ponúk, reklamácii, poslanie tovaru, prípadná montáž a pod. uzatvorených s fyzickými osobami .

Poskytnuté osobné údaje: meno, priezvisko, adresu, telefónny kontakt, mailovú adresu, dátum narodenia.

Archivujeme podľa účtovného zákona (5 rokov) alebo po dobu 2 rokov po vyradení z evidencie ( skončenie zmluvného alebo obchodného vzťahu ..)

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov.

  • prepravné spoločnosti;
  • profesionálni poradcovia (napr. advokáti, účtovníci);
  • poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft) alebo technickej podpory našej spoločnosti;

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sub-dodávateľov, pred ich poverením overujeme, či spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov podľa GDPR. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme.

Ak prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach (Facebook,  Youtube), vystupujeme v postavení prevádzkovateľa a spoliehame sa pritom na náš oprávnený záujem: zvyšovanie povedomia o produktoch a službách firmy DAPIN v online prostredí.

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Osobné údaje nám môžete poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :

  • komunikáciou s nami;
  • registráciou na našom portály;
  • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti;
  • vyplnením a odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami.

V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Ochrana osobných údajov:

Našou povinnosťou je chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a  ich ochrane venujeme pozornosť. Spoločnosť DAPIN s.r.o. implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. Osobné údaje sa prenášajú iba v šifrovanej podobe.  Vaše osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch . V prípade použitia analytický nástrojov tretích strán, sú dáta uložené na serveroch tretích strán .

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naše webové stránky používajú súbory cookies na účely základného / všeobecného merania návštevnosti. Aj keď sú informácie zhromažďované pomocou cookies a ďalších podobných technológií typicky neosobnej povahy, tak v rozsahu, v ktorom sú adresy IP (Internet Protocol) a podobné identifikátory považované právnym poriadkom za osobné údaje, zachádzame s týmito identifikátormi ako s osobnými údajmi.

Webová lokalita dapin.sk ukladá do súboru cookie identifikátor relácie, vďaka ktorému je možné si pamätať a zobrazovať príslušnému návštevníkovi obsah jeho nákupného košíka Relácia je aktívna do ukončenia nákupu zaplatením, najdlhšie 14 dní.

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že ste oboznámený s používaním sociálnych sietí arozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvané poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook a  Youtube) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom , ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.